גליון מספר 12

מחבר

שם המאמר

וורד

PDF

דוד הנשקה

כיוון התפילה - למקדש או לשאר הכיוונים?

ברק ש. כהן

'אמר שמואל: הלכתא': לבחינת דרך פסיקת ההלכה של שמואל בתלמודים

יונתן פיינטוך

'סנינא לכו': סיפור פגישתם של ריש-לקיש ורבה בר בר-חנה על הירדן בהקשרו התלמודי הרחב (בבלי יומא ט' ע"א - י' ע"א) 

ישי קיל

על תענית ומניעת מזון לאור האידואולגיה הזורואסטרית

 

 

אביתר מרינברג

נשים, גברים ומים קרים: הוויכוח על חימום מי המקוואות מימי הביניים ועד ימינו

Robert Brody

Petoterot and Benot Shuah

 

 

Ishay Rosen-Zvi

The Rise And Fall Of Rabbinic Masculinity

Richard C. Steiner

Kol Nidre: Past, Present and Future

 

 

Yehudit Henshke

Biblical Citations in the Mishna: A Characterization of the Biblic
al Text Witnesses in Medieval Byzantium

 

 

Michael G. Wechsler

New Data from Saadia Bearing on the Relocation of the Palestinian Yeshiva to Jerusalem

Ilana Sasson

Masorah And Grammar as Revealed in Tenth Century Karaite Exegesis 

Levi Cooper

Bitter Herbs in Hasidic Galicia