לימודי תעודה בעריכת לשון -ההרשמה נסגרה

ניתן להתעניין לקראת פתיחת ההרשמה בתשפ"ג בינואר 2022. יהיו פרסומים באתר 

https://hebrew.biu.ac.il/