New books

A list of new book arrivals to the reading room is updated monthly.

The display of the new book arrivals is located near the west entrance of the reading room.
 New Books

in the

Judaica reaing room  

 

Archive:

New books - 2022

New books - 2021

New books - 2020

New Books  -2019

New Books - 2018

New Books - 2017

Recent new book arrivals in the Judaica reading room 2023 

January

 

ספר מועד לכל חי : ילקוט הלכות ותוכחות מוסר לחודשי ומועדי השנה / רבינו חיים פלאג'י 

"אמרו חכמים" : שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה / רבקה שמש-ריסקין.

גרמניה ויהודיה : היסטוריה אחרת / שולמית וולקוב ; תרגם מאנגלית: ניר רצ'קובסקי.

מדרש משלי : הנקרא גם מדרש שוחר טוב השלם והמפואר : יוצא לאור במהדורה... מוגהת... ומנוקדת, לפי מהדורת באבער, תרנ"ג... בתוספות מראי מקומות, ציונים והדגשת הפסוקים, עם שבעה פירושים... כולם מעובדים ומסודרים מחדש, בתוספות השמטות והדגשות, עם ציוני מאות מראי מקומות, מבואות והקדמות... / בראש המערכת: ר' חיים יצחק פרוש

מאור למונחי תלמוד בתמונות / מאת הרב ישראל מאיר לוינגר.

זמירה הינדס ורטנברג / אוצרת: חנה ברק אנגל.

מופעים / מאיה ישראל ; אוצרת: אירנה גורדון ; טקסט: אירנה גורדון ; עריכה בעברית: רונית רוזנטל ; תרגום לאנגלית: שרון אסף ; עריכה באנגלית: ד"ר מארק לונג ; תרגום לערבית: אנוואר בן באדיס.

החסידות והחסידים / מאת ש. א. הורודצקי.

אני מאמין : ביקורת המקרא, האמת ההיסטורית וי"ג עיקרי האמונה / יהושע ברמן ; מאנגלית: רות ליטאי יעקבי.

ספר אוצר רש"י : ליקוט ביאורי המילים במקרא ובתלמוד מכל פירושי רש"י והמיוחסים לו, כולל תרגום הלעזים, ענייני דקדוק וכללים, תיאורי החי, הצומח והדומם, שמות אישים, מקומות ועוד, עם ביאורים, הערות, מקורות, ציונים והשוואות / מלקט ועורך: זאב וגנר.