חדש על המדף

בכל חודש מתעדכנת רשימת הספרים החדשים שהגיעו לספריה.

הספרים החדשים נמצאים ליד דלת הכניסה בצד מערב

 ספרים חדשים   

2021

רשימת הספרים החדשים - 2020

רשימת הספרים החדשים - 2019

רשימת הספרים החדשים - 2018

רשימת הספרים החדשים - 2017

 

פברואר

כתבי ר' יצחק בן יעקב הכהן ור' משה (צינפא) מבורגוש / עודד פורת.

סיפורו של כתב יד : טופס של פירוש ספרא דצניעותא להאר"י : קורותיו ותולדותיו, מן העתקתו בצפת ועד להגהתו בידי הרמ"ע מפאנו באיטליה : מאוסף בניהו / אבי קלנבך.

T&T Clark handbook of children in the Bible and the biblical world / edited by Sharon Betsworth and Julie Faith Parker

מרץ

הגרעין והקליפה : סיפורה של להקת המחול הקיבוצית / יונת רוטמן ; עורכת: אדוה כהן זמיר.

המסורת היהודית : ... על מכלול מצוותיה, הלכותיה ושאיפתה לתיקון עולם... / הרב אליעזר מלמד.

מים חיים אל כלי : תהפוכות בהלכות מקוואות בעת החדשה‏ / עקיבא שטרנברג.

מבנה פואטי, תהליכים קוגניטיביים ואינטואיציה ספרותית : מחקרים מוגשים לפרופסור ראובן צור / עורכים: אוריה כפיר, עידית עינב-נוב.

פרשנים ביזנטיים יהודים באלף השני לספירה : עיונים במשנתם של ר' טוביה ב"ר אלעזר, ר' מנחם ב"ר שלמה, ר' ישעיה מטראני ור' מיוחס ב"ר אליהו / גרשון ברין.

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד : ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של מבשר הלוי עליו / מהדורת יהושע בלאו ויוסף יהלום.

גולדרייך דה שליט: מקום / עורך: צבי אלחייני ; עורכת משנה: דיאנה דולב ; עריכת טקסט ותרגום לאנגלית: דפנה רז.

פירוש 'אסתר' לחכם [פרובנסלי] קדמון, לא נודע שמו : רואה אור לראשונה על פי כתב-יד פריס, הספריה הלאומית Heb. 249 .‏Ms בצירוף מבוא והערות‏ / מאת אהרן מונדשיין ; סייע בידו צבי מונדשיין.

מחקרים תלמודיים : ‏ב‏תלמוד הבבלי, בתשובות גדולי אלג'יר ובענייני ארץ ישראל / נח עמינח.

Excavations at Tel Tsaf 2004-2007 : final report / Yosef Garfinkel, David Ben-Shlomo and Michael Freikman ; with contributions by Marina Bekker and Dov Levitte.

אפריל

פירוש רש"י למסכת סוכה : מהדורה ביקורתית / ההדיר והוסיף מבוא והערות אהרן ארנד.

קול מבשר : שאלות ותשובות... / ‏ מאת רבי משלם ראטה, רב חרוסטקוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ; עם תוספת תמצית התשובות והערות, עריכה: אלקנה סגל ; מפתחות: הרב ברוך כהנא.

אירמה בלאנק: Blank / עורכים: ניקולא טרצי, מונא בנימין וגיא ברנרד רייכמן ; תרגום: אידה נאטי (טקסטים בעברית), שרה שם-טוב (כיתובים בעברית), בכריה מוואסי (ערבית).

גברים נעלמים : עגונות במרחב האשכנזי, 1850-1648 / נועה ששר ; עריכה: נעמה צפרוני.

מחברות ר' עזריאל : איש גירונה / [ערך]: עודד פורת.

מקראות גדולות כתר תורה : חמש...‏ : פרושי רבותינו מגהים היטב על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, ערוכים בעמוד חדש... / [עורך ראשי]: מיכאל זאב.

מרדכי השלם: על מסכתות הש"ס... / ‏ לרבינו מרדכי ב"ר הלל ; ‏יוצא לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, עם הוספות והשלמות רבות, בתוספת ציונים ומקורות, שינויי נוסחאות, הערות ומקבילות, עורך אחראי: הרב יעקב פרבשטיין ; וחונה עליו: שלטי גבורים החדש : אסופת פסקים ותשובות, חידושים וביאורים מרבותינו הראשונים ובהם מאות קטעים אשר טרם נדפסו, מופיע לראשונה מתוך כתב יד "מרדכי ארוך" וכתבי יד נוספים, עורך: הרב משה יצחק הלוי סגל.

ביאור תניא: ליקוטי אמרים... לכ"ק אדמו"ר הזקן... רבי שניאור זלמן מליאדי... ‏/ מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) ; עורך: הרב מאיר הנגבי.

סידור תורת חיים : נוסח התפילה הנהוג בקהילות אשכנז וספרד, משולב... עם פירושי הראשונים: ראב"ן - רבינו אליעזר ב"ר נתן, ר"י בן יקר - רבינו יהודה ב"ר יקר, המנהיג - רבי אברהם ב"ר נתן הירחי, טור - רבי יעקב בן הרא"ש, רוקח - רבינו אלעזר ב"ר יהודה מגרמייזא, אבודרהם - רבי דוד ב"ר יוסף אבודרהם, חסידי אשכנז - קובץ מפרשים מבית מדרשם של חסידי אשכנז / ‏ יוצאים לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, הערות וביאורים, בעריכת הרב מרדכי פופוביץ.‏

שאלות ותשובות הרמ"א / מהגאון מהר"ר משה איסרלש ; מהדורה מוגהת היטב עפ"י כל הדפוסים וציון אלפי מראי מקומות, הערות, ציונים וביאורים, פיסוק וקיטוע, פתיחת ראשי תיבות, מפתחות הענינים והמקורות, תולדות הרמ"א, בראש המערכת: ר' חיים יצחק פרוש.

ספר החינוך : ... פירוש קצר וקל, משולב בתוך דברי ספר החינוך, ביאור נרחב של כל קטע...‏ הערות ועיונים... "הרחב דבר" : דיון מעמיק במקצת מדיני המצוה או בשורשיה / עורכים ראשיים: הרב זאב וייס, הרב אהרן פרטיג.

ספר אליקים רובינשטיין / עורכים: אהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, אילה פרוקצ'יה ורינת סופר

פירושי וחיבורי תלמידי הרשב"א על קבלת הרמב"ן / ‏ עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, עם הערות ומראי מקומות, ערוכים על ידי הרב אהרן איינבך, הרב דוד קמנצקי, הרב ירוחם בקר, העורך הכללי: יהושע שטרנבוך

ספר תהלים : עם פירוש רש"י ותרגום מילולי ופירוש / מאת מוהר"ר שמשון בן הר"ר רפאל הירש ; בתרגום חדש ללשון הקודש, תרגום: הרב שמואל גלובוס ; עריכה: הרב ירמיהו כהנוב.

מאמר על הדרשות ועל האגדות : (פרק מתוך ספר המספיק לעובדי השם) / להחסיד רבנו אברהם בן הרמב"ם ; נוסח מוגה ומתוקן, בתוספת הערות וביאורים, השוואות ומשלימות, ממני משה במהר"א מיימון.

רבנו חיים עוזר : רבן של כל בני הגולה‏ : תולדות חייו ותקופתו, פעולותיו והשקפותיו של... רבי חיים עוזר גראדזענסקי מווילנא... / מאת דוד בלאאמו"ר הגר"ש קמנצקי.

פיוטי שלוש רגלים לאור המדרש : עיון במקורות המדרשיים של פיוטי שלושת הרגלים‏ / מאת יהושפט נבו

אף על פי / אסתר שניידר ; עריכה עברית ותרגום לאנגלית: חמדה רוזנבאום.

ערכי יין גפן ושכר : דינים, הנהגות והכרה עם תעשיית היין והשכר במציאות זמנינו‏ / מאת עקיבא בן שמשון הכהן כץ.

אור השם / רבינו חסדאי קרשקש ; ההדיר על פי כתב יד פירנצה וכתבי יד נוספים: דניאל לוין.

שיטה מקובצת : מסכת ערכין‏ / לרבינו בצלאל אשכנזי ; יו"ל על פי כת"י ודפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב יעקב דוד אילן.

פרשני המקרא / אביגיל ראק.

חידושי הר"י מלוניל : .מסכת עבודה זרה / ‏ לרבינו יהונתן ב"ר דוד הכהן ; על פי כ"י אוקספורד, עם ביאורים והערות, ציונים ומקורות, מאת הרב אביאל סליי, הרב מרדכי רבינוביץ, הרב בן ציון ברקוביץ, הרב טוביה כצמאן.

ספר האורה : פסקי הלכה מבית מדרשו של רש"י‏ / יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון וכתבי יד, עם שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות, עורך ומסדר הספר: הרב יהודה שינדלר, עורך אחראי: הרב יעקב פרבשטיין.

שו"ת פלא יועץ‏ / לרבינו אליעזר פאפו וחכמי עירו : תשובות רבי מאיר בנימין מנחם דאנון, ותלמידיו: רבי משה פירירה, רבי אליעזר פאפו ; עם ציונים והערות: ניצוצי פלא, ערכתיו: יחזקאל אליעזר מועלם.

יהודי לוב וסביבתם : אסופת מחקריו האתנו-היסטוריים / של הרווי גולדברג ; עורכים: אורית אבוהב, יורם בילו והגר סלמון ; תרגום מרבית הפרקים: שוני ליפשיץ.

רבנו תם : פרשנות, הלכה, פולמוס / אברהם (רמי) ריינר.

שבעים פנים לתורה / משה ארנד ; [עורך]: אהרן ארנד.

"תקון המעגל" : יסודות ההויה והיצירה הלשונית בספר מעין החכמה ובחיבורים הקרובים אליו / עודד פורת.

המדינה לאפלטון / תרגם מיוונית צבי דיזנדרוק עם מבוא והערות מאת המתרגם ; המהדיר והמוציא לאור: יואב מנחם.

לקט פתגמים וילקוט מאמרים / משה חלמיש.

התחיות : השומר הדתי בפולין, 1950-1920 / יוחנן בן יעקב ; עריכה: חנה עמית.

העידן הבין-לאומי : יחסים בין-לאומיים בתקופת אל-עמארנה המורחבת (1200-1460 לפה"ס) / עידן ברייר.

בצלאל שלי : אוסף זאב זליג : אומנות יהודית ארץ ישראלית 1955-1906 / עריכה: אורנה פיכמן.

קיצור תולדות תל אביב / אמנון יצחקי.

ארץ הכפרים האבודים : סקר מפת שומרה (3) / מרדכי אביעם ודינה שלם.

Dictionary of Hebrew nouns : 14,000 Hebrew nouns and adjectives classified into 998 paterns, w
ith grammatical information / by Shmuel Bolozky

Up in arms : images of knights and the Divine Chariot in esoteric ahskenazi manuscripts of the Middle Ages / Sara Offenberg.

The Steinsaltz Megillot : Megillot translation and commentary / commentary by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz.

The Oxford encyclopedia of morphology / editor-in-chief, Rochelle Lieber, University of New Hampshire.

Semitic, Biblical, and Jewish Studies in honor of Richard C. Steiner / edited by Aaron J. Koller, Mordechai Z. Cohen and Adina Moshavi.

Historical and theological lexicon of the Septuagint / edited by Eberhard Bons ; advisory board: James K. Aitken [and 6 others].

Dan IV : the Iron Age 1 Settlement : the Abraham Biran Excavations (1966-1999) / by David Ilan ; with contributions by David Ben Shlomo, Thomas Beyl, Deirdre Fulton, Ayelet Gilboa, Nissim Golding-Meir, Jonathan S. Greer, Conn Herriott, Ross Voss, Paula Waiman-Barak, Paula Wapnish, Shoh Yamada and Alexander Zukerman.

The Jewish annotated Apocrypha : New Revised Standard Version Bible translation / Jonathan Klawans and Lawrence M. Wills, editors.

Micah / by Johannes C. de Moor

מאי

תורה מן השמים : באספקלריה של הדורות... / ‏ אברהם יהושע השל ; מהדורה על פי כתבי יד, בעריכת דרור בונדי.

הרב קוק : מבט חדש / יהודה מירסקי ; מאנגלית: יהושע גרינברג, תמר ביאלה, יהודה מירסקי.

סיפורים תלמודיים : אומנות הסיפור, עריכה ותרבות / ג'פרי רובינשטיין ; תרגם מאנגלית: עמרי שאשא.

רש"י והפולמוס היהודי-הנוצרי / אברהם גרוסמן.

הלכה ממקורה - ערב פסח שחל בשבת : פורים משולש, תשעה באב שחל במוצאי שבת‏ / הרב יוסף צבי רימון ; עורכים: דוד ברוקנר, הרב דניאל פליישמן.

לאדינו כאן ועכשיו : דוברי הלאדינו בישראל נוכח עברם ותרבותם / שמואל רפאל.

עלי בן עמרם: מנהיג ומשורר : מעגלי תקשורת בקרב ההנהגה היהודית באגן הים התיכון במאה האחת עשרה / אלינער ברקת, טובה בארי.

הלוח העברי הקבוע : תולדות ומבנה / עלי מרצבך, ערן רביב.

זבולון המר : ‏ביוגרפיה פוליטית אהרון קמפינסקי.

Swimming against the current : reimagining Jewish tradition in the twenty-first century : essays in honor of Chaim Seidler-Feller / edited by Shaul Seidler-Feller and David N. Myers.

Le cimetière israélite de La Chaux-de-Fonds / Anne-Marie Faraggi Rychner.