גליון מספר 12 (2013)

מחבר

שם המאמר

PDF

דוד הנשקה

כיוון התפילה - למקדש או לשאר הכיוונים? 

ברק ש' כהן

'אמר שמואל: הלכתא': לבחינת דרך פסיקת ההלכה של שמואל בתלמודים

יונתן פיינטוך

'סנינא לכו': סיפור פגישתם של ריש-לקיש ורבה בר בר-חנה על הירדן בהקשרו התלמודי הרחב (בבלי יומא ט' ע"א - י' ע"א) 

ישי קיל

על תענית ומניעת מזון לאור האידואולגיה הזורואסטרית

אביתר מרינברג

נשים, גברים ומים קרים: הוויכוח על חימום מי המקוואות מימי הביניים ועד ימינו

Robert Brody

Petoterot and Benot Shuah

Ishay Rosen-Zvi

The Rise And Fall Of Rabbinic Masculinity

Richard Steiner Kol Nidre: Past, Present and Future
Yehudit  Henshke Biblical Citations in the Mishnah: A Characterization of the Biblical Text Witnesses in Medieval Byzantium
 
Michael G. Wechsler New Data from Saadia Bearing on the Relocation of the Palestinian Yeshiva to Jerusalem
Ilana Sasson Masorah And Grammar as Revealed in Tenth Century Karaite Exegesis
Levi Cooper Bitter Herbs in Hasidic Galicia