גליון מספר 6 ׁׁ(2007)

מחבר

שם המאמר

PDF

רבקה רביב

על מקומו המקורי של ספר דניאל בתנ"ך העברי

רונית שושני

רשב"י במערב ואליהו במדבר: אנלוגיה בין סיפור תלמודי לסיפור מקראי

גלעד ששון

בעקבות המסורת על שלמה המגיקן בספרות חז"ל

ברק שלמה כהן

לבחינת ההערות ההיסטוריוגרפיות של רש"י על אמוראי בבל בפירושו לתלמוד הבבלי

יצחק ברנד

מאזני צדק – משפט שמים וארץ: עיון בדיני מידות ומשקלות

ארנון עצמון

חלום מרדכי: מהוספה למדרש

יצחק ש' פנקובר

הגהות רש"י לפירושו לתורה

שלם יהלום

להגיה הספרים אי אפשר: עיונים בביקורת הנוסח של הרמב"ן

יעקב פוקס

פירושי רבי יהודה אלמדראי על הרי"ף לסדר מועד

Justin Jaron Lewis

Miracles and Martyrdom: The Theology of a Yiddish-Language Memorial Book of Hasidic Tales in the Context of Earlier Hasidic Hagiography