ספרים חדשים 2021

פברואר

כתבי ר' יצחק בן יעקב הכהן ור' משה (צינפא) מבורגוש / עודד פורת.

סיפורו של כתב יד : טופס של פירוש ספרא דצניעותא להאר"י : קורותיו ותולדותיו, מן העתקתו בצפת ועד להגהתו בידי הרמ"ע מפאנו באיטליה : מאוסף בניהו / אבי קלנבך.

T&T Clark handbook of children in the Bible and the biblical world / edited by Sharon Betsworth and Julie Faith Parker

מרץ

הגרעין והקליפה : סיפורה של להקת המחול הקיבוצית / יונת רוטמן ; עורכת: אדוה כהן זמיר.

המסורת היהודית : ... על מכלול מצוותיה, הלכותיה ושאיפתה לתיקון עולם... / הרב אליעזר מלמד.

מים חיים אל כלי : תהפוכות בהלכות מקוואות בעת החדשה‏ / עקיבא שטרנברג.

מבנה פואטי, תהליכים קוגניטיביים ואינטואיציה ספרותית : מחקרים מוגשים לפרופסור ראובן צור / עורכים: אוריה כפיר, עידית עינב-נוב.

פרשנים ביזנטיים יהודים באלף השני לספירה : עיונים במשנתם של ר' טוביה ב"ר אלעזר, ר' מנחם ב"ר שלמה, ר' ישעיה מטראני ור' מיוחס ב"ר אליהו / גרשון ברין.

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד : ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של מבשר הלוי עליו / מהדורת יהושע בלאו ויוסף יהלום.

גולדרייך דה שליט: מקום / עורך: צבי אלחייני ; עורכת משנה: דיאנה דולב ; עריכת טקסט ותרגום לאנגלית: דפנה רז.

פירוש 'אסתר' לחכם [פרובנסלי] קדמון, לא נודע שמו : רואה אור לראשונה על פי כתב-יד פריס, הספריה הלאומית Heb. 249 .‏Ms בצירוף מבוא והערות‏ / מאת אהרן מונדשיין ; סייע בידו צבי מונדשיין.

מחקרים תלמודיים : ‏ב‏תלמוד הבבלי, בתשובות גדולי אלג'יר ובענייני ארץ ישראל / נח עמינח.

Excavations at Tel Tsaf 2004-2007 : final report / Yosef Garfinkel, David Ben-Shlomo and Michael Freikman ; with contributions by Marina Bekker and Dov Levitte.

אפריל

פירוש רש"י למסכת סוכה : מהדורה ביקורתית / ההדיר והוסיף מבוא והערות אהרן ארנד.

קול מבשר : שאלות ותשובות... / ‏ מאת רבי משלם ראטה, רב חרוסטקוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ; עם תוספת תמצית התשובות והערות, עריכה: אלקנה סגל ; מפתחות: הרב ברוך כהנא.

אירמה בלאנק: Blank / עורכים: ניקולא טרצי, מונא בנימין וגיא ברנרד רייכמן ; תרגום: אידה נאטי (טקסטים בעברית), שרה שם-טוב (כיתובים בעברית), בכריה מוואסי (ערבית).

גברים נעלמים : עגונות במרחב האשכנזי, 1850-1648 / נועה ששר ; עריכה: נעמה צפרוני.

מחברות ר' עזריאל : איש גירונה / [ערך]: עודד פורת.

מקראות גדולות כתר תורה : חמש...‏ : פרושי רבותינו מגהים היטב על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, ערוכים בעמוד חדש... / [עורך ראשי]: מיכאל זאב.

מרדכי השלם: על מסכתות הש"ס... / ‏ לרבינו מרדכי ב"ר הלל ; ‏יוצא לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, עם הוספות והשלמות רבות, בתוספת ציונים ומקורות, שינויי נוסחאות, הערות ומקבילות, עורך אחראי: הרב יעקב פרבשטיין ; וחונה עליו: שלטי גבורים החדש : אסופת פסקים ותשובות, חידושים וביאורים מרבותינו הראשונים ובהם מאות קטעים אשר טרם נדפסו, מופיע לראשונה מתוך כתב יד "מרדכי ארוך" וכתבי יד נוספים, עורך: הרב משה יצחק הלוי סגל.

ביאור תניא: ליקוטי אמרים... לכ"ק אדמו"ר הזקן... רבי שניאור זלמן מליאדי... ‏/ מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) ; עורך: הרב מאיר הנגבי.

סידור תורת חיים : נוסח התפילה הנהוג בקהילות אשכנז וספרד, משולב... עם פירושי הראשונים: ראב"ן - רבינו אליעזר ב"ר נתן, ר"י בן יקר - רבינו יהודה ב"ר יקר, המנהיג - רבי אברהם ב"ר נתן הירחי, טור - רבי יעקב בן הרא"ש, רוקח - רבינו אלעזר ב"ר יהודה מגרמייזא, אבודרהם - רבי דוד ב"ר יוסף אבודרהם, חסידי אשכנז - קובץ מפרשים מבית מדרשם של חסידי אשכנז / ‏ יוצאים לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, הערות וביאורים, בעריכת הרב מרדכי פופוביץ.‏

שאלות ותשובות הרמ"א / מהגאון מהר"ר משה איסרלש ; מהדורה מוגהת היטב עפ"י כל הדפוסים וציון אלפי מראי מקומות, הערות, ציונים וביאורים, פיסוק וקיטוע, פתיחת ראשי תיבות, מפתחות הענינים והמקורות, תולדות הרמ"א, בראש המערכת: ר' חיים יצחק פרוש.

ספר החינוך : ... פירוש קצר וקל, משולב בתוך דברי ספר החינוך, ביאור נרחב של כל קטע...‏ הערות ועיונים... "הרחב דבר" : דיון מעמיק במקצת מדיני המצוה או בשורשיה / עורכים ראשיים: הרב זאב וייס, הרב אהרן פרטיג.

ספר אליקים רובינשטיין / עורכים: אהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, אילה פרוקצ'יה ורינת סופר

פירושי וחיבורי תלמידי הרשב"א על קבלת הרמב"ן / ‏ עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, עם הערות ומראי מקומות, ערוכים על ידי הרב אהרן איינבך, הרב דוד קמנצקי, הרב ירוחם בקר, העורך הכללי: יהושע שטרנבוך

ספר תהלים : עם פירוש רש"י ותרגום מילולי ופירוש / מאת מוהר"ר שמשון בן הר"ר רפאל הירש ; בתרגום חדש ללשון הקודש, תרגום: הרב שמואל גלובוס ; עריכה: הרב ירמיהו כהנוב.

מאמר על הדרשות ועל האגדות : (פרק מתוך ספר המספיק לעובדי השם) / להחסיד רבנו אברהם בן הרמב"ם ; נוסח מוגה ומתוקן, בתוספת הערות וביאורים, השוואות ומשלימות, ממני משה במהר"א מיימון.

רבנו חיים עוזר : רבן של כל בני הגולה‏ : תולדות חייו ותקופתו, פעולותיו והשקפותיו של... רבי חיים עוזר גראדזענסקי מווילנא... / מאת דוד בלאאמו"ר הגר"ש קמנצקי.

פיוטי שלוש רגלים לאור המדרש : עיון במקורות המדרשיים של פיוטי שלושת הרגלים‏ / מאת יהושפט נבו

אף על פי / אסתר שניידר ; עריכה עברית ותרגום לאנגלית: חמדה רוזנבאום.

ערכי יין גפן ושכר : דינים, הנהגות והכרה עם תעשיית היין והשכר במציאות זמנינו‏ / מאת עקיבא בן שמשון הכהן כץ.

אור השם / רבינו חסדאי קרשקש ; ההדיר על פי כתב יד פירנצה וכתבי יד נוספים: דניאל לוין.

שיטה מקובצת : מסכת ערכין‏ / לרבינו בצלאל אשכנזי ; יו"ל על פי כת"י ודפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב יעקב דוד אילן.

פרשני המקרא / אביגיל ראק.

חידושי הר"י מלוניל : .מסכת עבודה זרה / ‏ לרבינו יהונתן ב"ר דוד הכהן ; על פי כ"י אוקספורד, עם ביאורים והערות, ציונים ומקורות, מאת הרב אביאל סליי, הרב מרדכי רבינוביץ, הרב בן ציון ברקוביץ, הרב טוביה כצמאן.

ספר האורה : פסקי הלכה מבית מדרשו של רש"י‏ / יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון וכתבי יד, עם שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות, עורך ומסדר הספר: הרב יהודה שינדלר, עורך אחראי: הרב יעקב פרבשטיין.

שו"ת פלא יועץ‏ / לרבינו אליעזר פאפו וחכמי עירו : תשובות רבי מאיר בנימין מנחם דאנון, ותלמידיו: רבי משה פירירה, רבי אליעזר פאפו ; עם ציונים והערות: ניצוצי פלא, ערכתיו: יחזקאל אליעזר מועלם.

יהודי לוב וסביבתם : אסופת מחקריו האתנו-היסטוריים / של הרווי גולדברג ; עורכים: אורית אבוהב, יורם בילו והגר סלמון ; תרגום מרבית הפרקים: שוני ליפשיץ.

רבנו תם : פרשנות, הלכה, פולמוס / אברהם (רמי) ריינר.

שבעים פנים לתורה / משה ארנד ; [עורך]: אהרן ארנד.

"תקון המעגל" : יסודות ההויה והיצירה הלשונית בספר מעין החכמה ובחיבורים הקרובים אליו / עודד פורת.

המדינה לאפלטון / תרגם מיוונית צבי דיזנדרוק עם מבוא והערות מאת המתרגם ; המהדיר והמוציא לאור: יואב מנחם.

לקט פתגמים וילקוט מאמרים / משה חלמיש.

התחיות : השומר הדתי בפולין, 1950-1920 / יוחנן בן יעקב ; עריכה: חנה עמית.

העידן הבין-לאומי : יחסים בין-לאומיים בתקופת אל-עמארנה המורחבת (1200-1460 לפה"ס) / עידן ברייר.

בצלאל שלי : אוסף זאב זליג : אומנות יהודית ארץ ישראלית 1955-1906 / עריכה: אורנה פיכמן.

קיצור תולדות תל אביב / אמנון יצחקי.

ארץ הכפרים האבודים : סקר מפת שומרה (3) / מרדכי אביעם ודינה שלם.

Dictionary of Hebrew nouns : 14,000 Hebrew nouns and adjectives classified into 998 paterns, w
ith grammatical information / by Shmuel Bolozky

Up in arms : images of knights and the Divine Chariot in esoteric ahskenazi manuscripts of the Middle Ages / Sara Offenberg.

The Steinsaltz Megillot : Megillot translation and commentary / commentary by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz.

The Oxford encyclopedia of morphology / editor-in-chief, Rochelle Lieber, University of New Hampshire.

Semitic, Biblical, and Jewish Studies in honor of Richard C. Steiner / edited by Aaron J. Koller, Mordechai Z. Cohen and Adina Moshavi.

Historical and theological lexicon of the Septuagint / edited by Eberhard Bons ; advisory board: James K. Aitken [and 6 others].

Dan IV : the Iron Age 1 Settlement : the Abraham Biran Excavations (1966-1999) / by David Ilan ; with contributions by David Ben Shlomo, Thomas Beyl, Deirdre Fulton, Ayelet Gilboa, Nissim Golding-Meir, Jonathan S. Greer, Conn Herriott, Ross Voss, Paula Waiman-Barak, Paula Wapnish, Shoh Yamada and Alexander Zukerman.

The Jewish annotated Apocrypha : New Revised Standard Version Bible translation / Jonathan Klawans and Lawrence M. Wills, editors.

Micah / by Johannes C. de Moor

מאי

תורה מן השמים : באספקלריה של הדורות... / ‏ אברהם יהושע השל ; מהדורה על פי כתבי יד, בעריכת דרור בונדי.

הרב קוק : מבט חדש / יהודה מירסקי ; מאנגלית: יהושע גרינברג, תמר ביאלה, יהודה מירסקי.

סיפורים תלמודיים : אומנות הסיפור, עריכה ותרבות / ג'פרי רובינשטיין ; תרגם מאנגלית: עמרי שאשא.

רש"י והפולמוס היהודי-הנוצרי / אברהם גרוסמן.

הלכה ממקורה - ערב פסח שחל בשבת : פורים משולש, תשעה באב שחל במוצאי שבת‏ / הרב יוסף צבי רימון ; עורכים: דוד ברוקנר, הרב דניאל פליישמן.

לאדינו כאן ועכשיו : דוברי הלאדינו בישראל נוכח עברם ותרבותם / שמואל רפאל.

עלי בן עמרם: מנהיג ומשורר : מעגלי תקשורת בקרב ההנהגה היהודית באגן הים התיכון במאה האחת עשרה / אלינער ברקת, טובה בארי.

הלוח העברי הקבוע : תולדות ומבנה / עלי מרצבך, ערן רביב.

זבולון המר : ‏ביוגרפיה פוליטית אהרון קמפינסקי.

Swimming against the current : reimagining Jewish tradition in the twenty-first century : essays in honor of Chaim Seidler-Feller / edited by Shaul Seidler-Feller and David N. Myers.

Le cimetière israélite de La Chaux-de-Fonds / Anne-Marie Faraggi Rychner.

 

יוני

דרך ספר : שי לזאב גריס / עורכים: אבריאל בר-לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר, אברהם (רמי) ריינר.

עיונים בספרות התלמוד / אליעזר שמשון רוזנטל

ספרי יסוד : ספרי היסוד של הספריה היהודית התורנית / עורך ראשי: חיים סטפנסקי ; כתיבה: הרב איתמר מצגר ; כותבים משתתפים: חיים סטפנסקי, יונה בצלאל סטפנסקי, הרב יוסף וייכלדר ; נספח שערי תפלה: הרב בצלאל דבליצקי, חיים סטפנסקי.

מחנה יהודה ושכנותיה : השטעטלאך : שערי חסד : השכונות שעשו את ירושלים החדשה / מזכרונותיו של מאה שערים'דיגער בנימין קלוגר

הבית : העבר, ההווה והעתיד של המקום הקדוש בעולם / ארנון סגל ; עורך: עמית איזנמן.

המטפיזיקה של הגזע : מדע ואמונה בהשקפת העולם הנאצית / עמית ורשיצקי.

נוה שלום : רבני מצרים האחרונים וחכמיה / מאת הרב אברהם נינו דיין ס"ט.

מגילת פירנצה.

קדושה בעין הסערה : הכותל המערבי בין יהדות לישראליות 2000-1967 / דורון בר, קובי כהן-הטב.

בתי כנסת עתיקים בגליל / היינריך קוהל וקרל וצינגר ; תרגם מגרמנית, ערך והוסיף מבוא ומילון מונחים: רוני רייך.

אוצר קונטרסי המסורה : מכמני לשון מני קדם / מאת אהרן דותן.

Jews and music-making in the Polish lands / edited by François Guesnet, Benjamin Matis and Antony Polonsky.

Jewish treasures from Oxford Libraries / edited by Rebecca Abrams & Cesar Merchan-Hamann.

Jewish religious life in Poland since 1750 / edited by François Guesnet, Antony Polonsky, Ada Rapoport-Albert and Marcin Wodziński.

Synagogues in the Hellenistic and Roman periods : archaeological finds, new methods, new theories / Lutz Doering, Andrew R. Krause (eds.) ; in co-operation with Hermut Löhr.

The Gate of Intention : R. Issac ben Shmuel of Acre and Its Reception / Moshe Idel.

Lamentations : an introduction and study guide / by Jill Middlemas.

 

יולי

לח"י בעין המצלמה : סיפורה של מחתרת לוחמי חרות ישראל / הכותבים : דני אליאב, משה בן-יהודה, רחל ברגר [ו-16 אחרים] ; איורים ורישומים: לוודוויג בלום, אליעזר בן-עמי, דוש [ו-3 אחרים].

שני תרגומים קדומים לרב סעדיה גאון : פתרון ספר האמונות וחרצב הבינות ופירושו לספר יצירה / [נערך על ידי] עודד פורת.

'הבריחה' : יציאת אירופה 1944-1949 / כתיבה, עריכה ועיצוב: רות קריצ'מן (דקל), ד"ר מירי נהרי (נצר).

דרכי הבשמים 2020 / עורכים: פרופסור חיים בן דוד ודן פרי.

הבעל שם טוב וקבלת האר"י : כוונות ויחודים להמתקת הדינים שמסר מחולל החסידות לתלמידיו / רועי הורן.

מערת המכפלה : תולדות האתר מראשיתו עד שלהי העת העתיקה / מאת: נעם ארנון.

שם הגדולים : השלם‏... / ‏מ‏את רבינו חיים יוסף דוד אזולאי ; ע"פ דפו"ר, עם מראי מקומות, הערות וציונים לשאר ספרי החיד"א, בעריכת חבר תלמידי חכמים, ע"י דניאל ביטון.

טוב ראי : על מסכת גיטין‏ : ביאורים, חידושים ועיונים... / מאת הראי"ה קוק ; בעריכת איתיאל אמיתי ; עריכה ראשית: ברוך תאנה.

עטרת זקנים : עיון מחודש בתולדותיהם של חכמים / שמחה עמנואל.

פרקי אבות : הראשונים והאחרונים... [עם המפרשים]: רבינו יונה, מאירי, רבינו בחיי, רשב"ץ, פירוש הרע"ב, החסיד יעב"ץ, מדרש שמואל, נחלת אבות, דרך חיים, תוספות יום טוב, לחם שמים, אהבה בתענוגים, זרוע ימין, רוח חיים, תפארת ישראל, מגן אבות, מהר"ם שיק, ילקוט מפרשים.

ריח שדה : בשמים מהצומח ומהחי בספרות הברכות : תרבות חומרית, היסטוריה והלכה / אברהם אופיר שמש

הר הבית : המתחם הקדוש בירושלים / דן בהט.

הילולה במירון / יהושע שוקה גלוטמן ; תרגום לאנגלית: אריה נפתלי.

שיטת הפסיקה של ההלכה / הרב אהרן נמדר.

ספר המסוימות : לקראת פילוסופיה של האדריכלות / אהוד כסיף.

ספר הישר : חלק התשובות / לרבינו תם ; כפי שסדרו הרש"פ ראזענטהאל‏ ; מוגה מחדש על פי כתבי היד ועפ"י העתקות הראשונים, על ידי דוד בהגאון ר' שריה דבליצקי.

עד שיבוא אליהו : דמותו של אליהו הנביא בספרות התנאים / עדיאל קדרי.

"כרמל בים יבוא" : מחקרים ארכיאולוגיים והיסטוריים של ההר ומרגלותיו / עורך: שמעון דר.

איך לכתוב עבודה סמינריונית / ד"ר עמית קני.

ר' יוסף קארו : היסטוריה, הלכה, קבלה / / מאת ירון בן-נאה, חגי פלאי, משה אידל.

Tel Reḥov : a Bronze and Iron Age city in the Beth-Shean Valley / Amihai Mazar and Nava Panitz-Cohen.

A handbook of gods and goddesses of the ancient Near East : three thousand deities of Anatolia, Syria, Israel, Sumer, Babylonia, Assyria, and Elam / Douglas R. Frayne and Johanna H. Stuckey ; illustrations by Stéphane Beaulieu

Selected Hebrew manuscripts from the Bavarian State Library / Aliza Cohen-Mushlin ; in collaboration with Yaffa Levy, Michal Sternthal, Ilona Steimann, Anna Nizza-Caplan and Estherlee Kanon-Ebner.

 

אוגוסט

ספר תקנות חכמי פאס / ליקט, ההדיר, ערך והוסיף מבוא והערות, מורי מרדכי עמאר.

כתאב אלשהאדאת ואלותאיק והוא ספר העדויות והשטרות / לרב סעדיה גאון ; מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא, תרגום, חילופי נוסח והערות מאת מנחם בן-ששון וירחמיאל ברודי ; עריכה: צופיה לסמן ונחם אילן.

קטניות בפסח : גלגולו והתפתחותו ההלכתית וההיסטורית של מנהג זה בעדות ישראל עד ימינו / ד"ר יוסף בן לולו.

מפירות שמואל : אסופת כתבות ומאמרים שהתפרסמו במקומות שונים, משלו ומשל אחרים על ספריו / שמואל ורגון.

אבן העזר : על פירוש התורה לר' אברהם אבן עזרא... / ‏ ר' יהודה ליאון בן ר' משה משקוני ; בעריכת חיים קרייסל.

The Excavations of ʻIraq al-Amir. edited by Nancy L. Lapp ; with contributions by Michael S. Zimmerman, Daniel Ulvoczky, Nicholas Hudson, Adam Hartman, and Nancy L. Lapp.

Ostraka and other inscribed material from Bir Shawish, small oasis : excavation seasons 2005 and 2007 / Marek Dospěl.

The Oxford handbook of the Septuagint / edited by Alison G. Salvesen and Timothy Michael Law.

 

ספטמבר

מתלמידיו של אהרן : עיונים בספרות התנאים ומקורותיה : לזכרו של אהרן שמש / עורכים: דניאל באיארין, ורד נעם וישי רוזן-צבי.

סוריאליזם: מסך ובמה : אומנות בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים / חיים פינקלשטיין.

 

אוקטובר

פרשנות המקרא בהגותו של הרב א.י. הכהן קוק / מאת: דב ויסברד.

המגרש : גיטין פרק תשיעי מן התלמוד הבבלי, עם פרשנות על דרך המחקר / ‏מ‏את שמא יהודה פרידמן.

חידושים בארכיאולוגיה של צפון ארץ ישראל / עורכים: קרן קובלו־פארן, עדי ארליך ורון בארי ; עריכה אנגלית: אסף נתיב ; עריכה עברית: צבי גל.

מגוי קדוש לגוי של שבת : האחר של היהודים : קווים לדמותו / ישי רוזן-צבי, עדי אופיר.

מחשבות על אוכל / עורכים: אורי ברטל, רונית ורד, מיכל איתן.

יהודי צפון אפריקה בעת החדשה / חיים סעדון, פול סבג ; עריכה: רות רמות ; תרגום: קרלה פרלשטיין.

ההיסטוריה הארוכה של המזרחים : כיוונים חדשים בחקר יהודי ארצות האסלאם / עורכים: אביעד מורנו, נח גרבר, אסתר מאיר-גליצנשטיין, עופר שיף.

סדר נשי : הלכות לאשה המודרנית / מאת הרב פרופ' דניאל שפרבר ; עריכת הלשון והמקורות: ראובן האס.

ספר המליץ / המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן ; מהדורה מדעית בצירוף מבוא ופירוש / עלי ותד

חפירות ומחקרים ארכיאולוגיים בדרום הארץ : קובץ מחקרים : כנס דרום ה-י"ז / עורכים: אמיר גולני, דניאל וורגה, גונר להמן, יאנה צ'חנובץ.

סדר בסידור : סדר תוכני, סדר היסטורי, סדר פרשני / שלמה ברק ; עריכה: הדס אחיטוב.

ארץ מקלט : ההגירה לארץ ישראל, 1927-1919 / גור אלרואי.

Egeria, Journey to the Holy Land / edited and translated by Paul F. Bradshaw ; with the assistance of Anne McGowan.

 

נובמבר

הירושלמים : אישים ודמויות בירושלים : לקסיקון / שי חורב.

יום ביומו : חיי היום-יום של היישוב היהודי בארץ ישראל בשלהי ימי הבית השני לאור הממצא הארכיאולוגי / רוני רייך.

יהודה השבויה : רומא והיהודים לאחר החורבן / דורון לופז.

מאמין וזורע : אתגרי דת ותרבות במושבי 'הפועל המזרחי' הראשונים בתקופת המנדט / עמינדב שמואל יצחקי.

תשובות רבי משה יהודה עבאס / שמואל גליק.

בין אדם למדינתו : מדינת ישראל במשנתו ההלכתית של הרב שלמה גורן / ירון זילברשטיין.

מדרשי קהלת : קהלת רבה ז-יב, קהלת זוטא ז-ט : מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד וקטעי גניזה : עם מבוא, מסורת המדרש, חילופי נוסח ופירוש / מאת ראובן קיפרווסר.

רמב"ם מדויק : ... ספר משנה תורה...‏ / לרבנו משה בן מימון ; על פי כתבי היד המהימנים בעולם ובראשם: כתבי יד ממצרים, מארם צובה ומארץ ישראל, אשר הוגהו מעצם כתב יד... הרמב"ם, או מכתבי יד שנמצא עליהם אישור בחתימת ידו שהוגהו מספרו... נערך על ידי יצחק שילת

אמנות ללא דמות : מגמות אנטי-פיגורטיביות באמנות היהודית בשלהי התקופה הביזנטית ובראשית התקופה המוסלמית / נעה יובל-חכם.

בחבלי מולדת : לקסיקון התיישבות יהודי תימן בארץ ישראל 1957-1882 / דני בר מעוז.

דיוקן בשביל הדורות : דמויות מקראיות מהתנ"ך ועד לספרות חז"ל / ברכה אליצור.

Jerusalem : city of the book / Merav Mack and Benjamin Balint ; with photography by Frédéric Brenner

A dictionary of Jewish surnames from Italy, France and "Portuguese" communities, including surnames of Jews from continental Italy, non-Ashkenazic communities in France, and Sephardic communities in Western Europe (after the 1490s) and the Americas / by Alexander Beider

Yoffi של Israel / [Idea of the project : Arkady Mayofis, project coordinator : Liza Mayofis ; articles : Pof. Ilia Rodov, Marina Shelest ; texts : Marina Shelest ; biographies : Marina Genkina ; Hebrew translation : Nekoda Singer, English translation : Hannah Rozenblat, Max Segal

Deportation of the Jews of Bačka in 1944 / edited by Aleksandar Bursać, Vladimir Todorović, Petar Đurđev ; Translated from Serbian by Akademija Oxford, Jagodina ; translations from Hungarian, Ildikó Mérges

Jerusalem II : Jerusalem in Roman-Byzantine times / edited by Katharina Heyden and Maria Lissek with the assistance of Astrid Kaufmann.

 

דצמבר

עיונים בלשון המקרא ובמסורה / אהרן דותן.

דגל לקטנים : עיתונות הילדים של אגודת ישראל / יוסף פונד.

כשהנוצרים היו יהודים : הדור הראשון / פאולה פרדריקסן ; הקדמה מאת יונתן מוס ; תרגום מאנגלית: יפתח בריל.

נוישטיין : קו, סביבה, מושג / גדעון עפרת ; עיצוב והפקה: אדם חלוץ, מגן חלוץ.

ביקורת נאמנה : אמנות יהודית-פמיניסטית בישראל ובארצות הברית / דוד שפרבר ; עריכה: הדס אחיטוב ; עריכה מדעית: צחי מזומן.

מגילת קהלת : פירוש ישראלי חדש / אביגדור שנאן ; סייעה בידו: מיטל בלומנטל גורדון.

ניב שפה : מילון ביטויים ופתגמים שמקורם בתנ"ך וגילגולם בספרות המודרנית / אברהם דיין.

המעורר : הרפתקת דפוס / עורכות: ננה אריאל, מורן פרי.