ספרים חדשים 2023

ספרים חדשים באולם הקריאה  2023

ינואר

ספר מועד לכל חי : ילקוט הלכות ותוכחות מוסר לחודשי ומועדי השנה / רבינו חיים פלאג'י 

"אמרו חכמים" : שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה / רבקה שמש-ריסקין.

גרמניה ויהודיה : היסטוריה אחרת / שולמית וולקוב ; תרגם מאנגלית: ניר רצ'קובסקי.

מדרש משלי : הנקרא גם מדרש שוחר טוב השלם והמפואר : יוצא לאור במהדורה... מוגהת... ומנוקדת, לפי מהדורת באבער, תרנ"ג... בתוספות מראי מקומות, ציונים והדגשת הפסוקים, עם שבעה פירושים... כולם מעובדים ומסודרים מחדש, בתוספות השמטות והדגשות, עם ציוני מאות מראי מקומות, מבואות והקדמות... / בראש המערכת: ר' חיים יצחק פרוש

מאור למונחי תלמוד בתמונות / מאת הרב ישראל מאיר לוינגר.

זמירה הינדס ורטנברג / אוצרת: חנה ברק אנגל.

מופעים / מאיה ישראל ; אוצרת: אירנה גורדון ; טקסט: אירנה גורדון ; עריכה בעברית: רונית רוזנטל ; תרגום לאנגלית: שרון אסף ; עריכה באנגלית: ד"ר מארק לונג ; תרגום לערבית: אנוואר בן באדיס.

החסידות והחסידים / מאת ש. א. הורודצקי.

אני מאמין : ביקורת המקרא, האמת ההיסטורית וי"ג עיקרי האמונה / יהושע ברמן ; מאנגלית: רות ליטאי יעקבי.

ספר אוצר רש"י : ליקוט ביאורי המילים במקרא ובתלמוד מכל פירושי רש"י והמיוחסים לו, כולל תרגום הלעזים, ענייני דקדוק וכללים, תיאורי החי, הצומח והדומם, שמות אישים, מקומות ועוד, עם ביאורים, הערות, מקורות, ציונים והשוואות / מלקט ועורך: זאב וגנר.

חידושי הרמב"ן : מסכת יבמות / לרבינו משה ב"ר נחמן ; יו"ל על פי כתבי יד, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב דניאל לוי.

ספר ויקרא : מפורש בידי הרב דוד צבי הופמן ; בעריכת הרב יהושע ענבל

לקסיקון הפועל : שנתחדש בלשון התנאים ועוד מאמרים / מנחם מורשת.

רועי צאן ונוודים בארץ ישראל : היבטים כלכליים והתיישבותיים בתקופה הרומית-ביזנטית / קובי (יעקב) בן ארי (פאדרוב).

מסכת פסחים : עם פירוש רבנו משה בן מימון : המקור הערבי על פי כתב ידו המקורי של הרמב"ם, עם תרגום עברי חדש, הערות וביאורים, בצירוף טיוטת הפרקים הראשונים של הפירוש כפי שנמצאה בגניזה הקהירית, עם תרגום עברי הזהה לתרגום הנוסח הסופי ומאפשר לראות את ההבדלים ביניהם / מאת יצחק שילת.

פירוש רבי יוסף חיון על ספר ירמיהו : יוצא לאור מתוך כתב יד יחיד, עם מבוא, הערות וציון מקורות, מאת יוחנן קאפח ; עורך: עמוס גאולה.

רמב"ן הקצר : מהדורה ביקורתית : התפתחות הטקסט והפצת סוד בראשית הקבלה / מאת: יוסי גרינפלד.

המושבה רחובות : בית לגרעיני התיישבות 1917-1950 / חקר וכתב: יהודה בן בסט.

התנועה הרפורמית בישראל : מבטים על זהות ועל קהילה / עורכים: אלעזר בן לולו, עופר שיף.

"המשותף קיבוץ" : אמנות מהצד השמאלי 1978-ֵ1988 / טלי תמיר ; תרגום תקציר לערבית: נוואף עתאמנה ; תרגום תקציר לאנגלית: מאיה שמעוני.

ראי האר"י : הוא ביאור על חלקים נבחרים מכתבי האריז"ל ע"פ סדר השתלשלות העולמות שנלקט מתוך כתבי אור האורות... מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל... בדרך הקבלה האמתית הרעיונית המופשטת מהגשמה ומקרבת לנמשל, בתוספת הסברים קצרים / יוחאי ימיני.

הכרת פנים, סדרי שרטוטין ומלאכים שומרים בכתבי הסוד של חסידי אשכנז / ירמי דובראו

סיפורה של קהילה נשכחת : ראשיתו של היישוב היהודי בעכו המנדטורית ואחריתו / ענת קדרון, שולי לינדר-ירקוני.

סובב סובב הולך הרוח : מגזרות נייר ושירים בהשראת קהלת : ספר תערוכה / אוצרת: נעמי שפירא ; עריכה ועיצוב גרפי: נעמי שפירא

The Seliḥot Ḳoren : minhag Lita / with introduction and commentary by Jacob J. Schacter ; Piyutim translation by Sara Daniel.

 

פברואר

ספר תום : מסע בעקבות יצירתה של תום זיידמן-פרויד / עורכות: מרית בן ישראל, עדה ורדי ; עריכה: שי מנדלוביץ', תמי מיכאלי ; תרגום מגרמנית: גדי גולדברג, ענת פרי ; מאנגלית: עטרה אופק.

ומה אחרי פארסה? : אמנות וביקורת בעידן זה של קריסה : מבחר מאמרים / האל פוסטר ; בחרה, תרגמה מאנגלית, העירה והוסיפה אחרית דבר: אסתר דותן.

אשקלון: מרחב מחיה ומרחב לחימה : קובץ מחקרים על מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה / עורכים: רפאל י' לואיס, דניאל וורגה, אברהם (אבי) ששון.

הפילוסופיה בשירות פרשנות המקרא : פילוסופיה כמשרתת התיאולוגיה בכתבי פילון / אלעד פילר

הנוטרות : שוטרים מוספים יהודים בארץ ישראל המנדטורית / חיים גופר ; עריכה מדעית: רפ"ק ד"ר אורי קוסובסקי.

תערוכת חג החומש : היצירה הסביבתית הראשונה של קרוון / רון ברטוש ; פתח דבר: טלי תמיר ; תרגום לאנגלית: מאיה שמעוני.

ממאמר למאמר מפה לפה : כנסת מאמרים במדרש ובאגדה / עזריה בייטנר.

ספר עץ חיים : ובו שמונה שערים... / כפי אשר נעתקו ע"י רבינו חיים ויטאל ; שבעריכת [בנו] הרש"ו ; נערך ונסדר מתוך כתבי יד מדויקים, אשר נעתקו מכתב יד הרח"ו, על ידי יעקב משה הלל

ארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה : מבואות ומחקרים / העורכים: יוסף פטריך, אורה לימור, הלל ניומן ; עורכת-מרכזת: ליאת אושרי.

תור הזהב הקראי : אנתולוגיה של היצירה הקראית במאות התשיעית עד השתים-עשרה / עורכים: יורם ארדר, מאירה פוליאק.

רבי אברהם אבן עזרא איש אשכולות / בעריכת פרופ' דב שוורץ.

עריכת מסכת ברכות בתלמוד הבבלי : סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי / נח עמינח.

אזהרת מסע : אמנות יצירה פעולה / עמי שטייניץ.

המשנה המבוארת / עם פירוש הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) ; עורך: הרב יהונתן אליאב.

קרובים נעשו רחוקים : זיקנה וזקנים בספרות חז"ל / מירה בלברג, חיים וייס.

עריכת מסכת ברכות בתלמוד הבבלי : סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי / נח עמינח.

מסעות ירושלים : עולי רגל נוצרים בימי הביניים המוקדמים / אורה לימור ; עורכת-מרכזת: ליאת אושרי.

Megiddo VI : the 2010-2014 seasons / editors, Israel Finkelstein and Mario A.S. Martin ; assistant editor, Zachary C. Dunseth ; Israel Finkelstein, Mario A.S. Martin, Matthew J. Adams, Eran Arie and Assaf Kleiman with contributions by Amotz Agnon [and 74 others].

1 Maccabees : a new translation with introduction and commentary / Daniel R. Schwartz.

Jewish self-government in Eastern Europe / edited by François Guesnet and Antony Polonsky.

 

מרץ

משכון ומשכנתא / דוד ניסני ; בעריכת נחום רקובר.

ספר דבר שמואל : ה"ה שאלות ותשובות / של הרב שמואל בכמ"ר אברהם, בויניציא ; באותיות [מרובעות], מוגה עפ"י הדפו"ר, בתוספת אלפי מראי מקומות וציונים והערות וביאורים, פתיחת ראשי תיבות, פיסוק וקיטוע, מפתחות, תולדות המחבר, [ראש המערכת]: ר' חיים יצחק פרוש.

מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב / צבי מרק.

ספר ברית מנוחה / מחברו רבי אברהם ברבי יצחק, מרמון ספרד ; ועליו פירוש: זאת מנוחתי : ביאורים ופירושים מחכמי הדורות בראשם הרמ"ק ומהר"ש תאומים והגרמ"מ משקלאב ומספר אור הגנוז ועוד הרבה ליקוטים מפי ספרים ומפי סופרים, הו"ל [ע"י] ישראל אווערבוך.

תיאור המסע של אברהם לוי 1719-1723 / מתורגם מיידיש מערבית על ידי אלחנן טל ; הגהה ועריכה, מהדורה זו: שי מנדלוביץ'

תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים / אליהו אשתור

קברי קודש מוסלמיים בארץ ישראל : היסטוריה, דת, מסורות ופולקלור / אורי טל

המילון הערבי-עברי החדש / מאת מנחם מילסון

אנציקלופדיית תלמוד הצמחים : תלמוד יעיתא, מאזלא בחקלתא דיעית אסיותא במבועא יודיא בעדנא עתיקא : מסע בשדות צמחי המרפא והתבלין, עצי הפרי והקטורת בארון הספרים היהודי ובכתבים רפואיים עתיקים : חמישה חלקים: צמחי מרפא, תבלינים, קטורת, עצי פרי, שבעת המינים / אברהם ולאה דהאן ; צילומים: שמעון דדון, דב בער הכטמן [ו-4 אחרים].

'עת לכל חפץ' : קובץ פיוטי רבי יעקב אבן צור זצ"ל / יוצא לאור בצירוף מבוא, חילופי נוסח וביאורים בידי בנימין בר-תקוה

 

אפריל

פירוש מסכת אבות לחסיד רבנו יוסף יעבץ : ממגורשי ספרד ; יצא לאור ע"פ כתבי היד והדפו"ר, עם הגהות, ציונים, מקורות, מבוא, נספחים ומפתחות / ע"י הרב עמיחי כנרתי והרב אריאל אביני ; עורך: הרב יואל קטן.

אמנות כפרשנות : מועדי ישראל בראי האמנות / יעל מאלי ; עריכה: צור ארליך

קול הנבואה : ההגיון העברי השמעי / מאת נזיר אלקים הרב דוד כהן ; עורך ראשי: הרב הראל כהן

מה חידשה היהדות בעולם : התנ"ך - 80 מהפכות : (מספר לא סופי) / אמנון שפירא

ענף עץ אבות : ספר היחס - משפחת נס : ל"ג שושלות מפוארות של גדולי התורה והחסידות / עורכים: הרב נפתלי ארלנגר, הרב יצחק אלפסי.

סירוניות בבית המדרש : פואטיקה, פולקלור ופרשנות במדרש ויקרא רבה / גלית חזן-רוקם

 

מאי

מילים ותולדותיהן / יחזקאל קוטשר

אוצר הגאונים החדש : מסכתות עבודה זרה-הוריות : מקורות מדפוסים ומכתבי יד, ערוכים לפי סדר התלמוד בליווי הערות ומפתחות / ירחמיאל ברודי, כרמיאל כהן, יהודה צבי שטמפפר

שאלות ותשובות לחמי תודה / להגאון רבי ישעיהו באסאן, תלמיד הרב"ך ורבו של רמח"ל ; יוצא לאור, מוגה על פי הכת"י, ובתוספת ציונים ומראי מקומות [ובאותיות מרובעות], על ידי מאיר יוחנן אלקובי

ספר ילקוט טהרה : ילקוט יוסף : דיני טהרת המשפחה לפי סדר השלחן ערוך: יורה דעה מסימן קפג עד סימן רב... ; עם הדרכה לחתנים ; בצירוף מכתבי הלכה בדיני טהרת המשפחה, וכן מכתבים ממרן אאמו"ר רבנו עובדיה יוסף / מאת יצחק יוסף, הראשון לציון והרב הראשי לישראל

אספו ורשמו! : התיעוד היהודי של השואה באירופה בשנים הראשונות אחרי המלחמה / לאורה יוקוש ; מאנגלית: מיכל אלפון ; עורכת: עדינה דרכסלר

חמשה חומשי תורה מדרש תורה : : [עם] תרגום אונקלוס ופירוש רש"י, ובצידם יחנו מדרשי התנאים בביאור המקראות

בדרך עץ החיים : שערים לספר הזוהר / מלילה הלנר-אשר, עמרי שאשא ; עורך הספר: דב אלבוים

משנת השדה : ענייני זרעים בש"ס : ביאורי סוגיות העוסקות בענייני זרעים בש"ס: ברכות, שביעית, ערלה ושאר מצוות התלויות בארץ ; תיאור המציאות של גידול הצמחים בליווי תמונות המפרטות את שלבי הגידול ומשמעותם בהבנת הסוגיות ; פרקי מבוא המבארים את החלק הבוטני של יסודות גידול הצמחים, לצורך הבנת הסוגיות / אלחנן בקרמן

אגרת רב שרירא גאון : יו"ל... עם תרגום מדוייק ללשון הקודש, בצירוף מבוא, שינויי נוסחאות, ביאורים והערות / מאת הרב נתן דוד רבינוביץ

חידושי הר"י מלוניל : מסכתות סוכה, תענית / לרבינו יהונתן ב"ר דוד הכהן ; על פי כ"י, עם ביאורים והערות, ציונים ומקורות, מאת חברי מכון התלמוד הישראלי השלם

מדרש במדבר רבה : מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד : עם מבוא, מסורת המדרש, שינויי נוסחאות ופירוש / מאת חננאל מאק

ממקום קטן למקום גדול : חג הסגד באתיופיה ובישראל / רחל שרעבי.

מצוה הבאה בעבירה: להבנת השבתאות / גרשם שלום ; בעריכת: יונתן מאיר ; תרגום הנספחים מגרמנית: אלי פורמן.

עיונים פילולוגיים ובלשניים בעברית ובערבית / אמיר געש.

שטריימל בדיזנגוף : חצרות חסידיות והמרחב הדתי בתל-אביב 1940-1965 / מיכל גלטר.

עיר עתיקה חדשה : שימור והתחדשות ברובע היהודי בירושלים / ברכה סליי ורות קרק.

שיטה מקובצת : מסכת מעילה / לרבינו בצלאל אשכנזי ; יו"ל על פי כת"י ודפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב יעקב דוד אילן.

Herzl's vision today / design and production: Nadav Shalev ; art curator: Shosh Nomberg Averbukh ; text editing: Susan Holzman

יוני

ציון והתפוצות : עבר, הווה ועתיד / עורכים: יוסי טרנר וארי אקרמן.

שבט מוסר : ... מוסר ה' ודרכיו הישרים / כמוהר"ר אליהו הכהן, מתושבי ק"ק איזמיר ; עורך ראשי: הרב יהושע נח ארליך.

על פני תהום : שבעים דמויות מופת בתקופת השואה / איתמר לוין.

הקבצו צעירי יהודה! : תנועות הנוער והצעירים של אגודת ישראל / יוסף פונד.

"שמע" : עיון מטאפיזי לאור המקורות / מאיר בוזגלו.

 

יולי

75 פנים למדינה יהודית / עורכים: אהרן ברק, יהודה ריינהרץ, ידידיה צ׳ שטרן ; עורך משנה: חיים זיכרמן.

לקוטות הרמב"ן : על הש"ס: מועד... / לרבינו משה ב"ר נחמן ; יו"ל על פי כתבי יד, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב דוד מצגר.

ספר דברי חכמים : דרושים וחידושי סוגיות על מסכתות הש"ס ופרשיות התורה, מאת... גדולי הדורות... ובהם: רבי יהונתן אייבשיץ, רבי אברהם ברודא, רבי מאיר פישלס, רבי נתנאל ווייל, רבי אלחנן אשכנזי ועוד רבים / אשר נכתבו ונעתקו על ידי רבי אברהם דאנציג ; עורך ראשי: הרב עמירם וולדנברג.

אדריכלות בכפכפים : בת ים 1920-1990 / דפנה לוין ; איורים: נמרוד בושי לוין ; צילומים עכשוויים: רועי בושי ; צילומים היסטוריים: הארכיון ההיסטורי בעיריית בת ים ומוזאוני בת ים, וארכיון אדריכלות ישראל ; עריכת טקסט: רינת ברקוביץ'.

אדרת אליהו השלם : על חמשה חומשי תורה... / ביאורי רבינו אליהו מוילנא ; עם באר אברהם / רבי אברהם בן הגר"א, באר יצחק השלם / רבי יצחק אייזיק חבר ; ערוך על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, עם מבואות, מקורות, ביאורים והערות, מאת הרב יאיר אבידן.

ספר שאלות ותשובות ישכיל עבדי : ... כולל שאלות ותשובות על ארבעת חלקי השלחן ערוך... / מאת המקובל כמוהר"ר עבדיה הדאיה, ראש ישיבת המקובלים "בית אל", ירושלים ; [ראש המערכת]: רפאל יהושע יחיאל הדאיה.

ג'קומטי : אלברטו ג'קומטי, שוב, מהתחלה / תערוכה: אוצרים: הוגו דניאלי, רונילי לוסטיג-שטינמץ ; קטלוג: עורכים: הוגו דניאל, רונילי לוסטיג-שטינמץ ; עריכת טקסט ותרגום לעברית: דפנה רז ; עריכת טקסט ותרגום לאנגלית: דריה קסובסקי.

דיואן רבי שלום שבזי / יוצאים לאור על פי כתבי יד ודפוסים בצירוף ביאורים בידי יוסף יובל טובי.

כל זה ראיתי / יורם רוזוב ; עיצוב והפקה: בתיה סגל ; עריכה עברית: גדעון טיקוצקי ; תרגום לאנגלית: עינת עדי.

The Kathisma church and monastery of Mary Theotokos on the Jerusalem-Bethlehem road : final report of the 1992, 1997, 1999 and 2000 excavation seasons / Rina Avner with contributions by Donald T. Ariel, Ariel Berman, Leah Di Segni, Gerald Finkielsztejn, Yael Gorin-

Be fruitful! : the etrog in Jewish art, culture, and history / edited by Warren Klein, Sharon Liberman Mintz, and Joshua Teplitsky.

The new synagogue in Görlitz / Alex Jacobowitz.

50 of Tel Aviv's most intriguing streets : the lives behind the names / photographs by Ziv Koren ; text by Miryam Sivan ; curated by Ellin Yassky

 

אוגוסט

אהרון כהנא / גדעון עפרת ; כתיבה ועריכה: גדעון עפרת ; עיצוב והפקה: אדם חלוץ, מגן חלוץ.

פירוש המשנה למסכת כתובות / רבינו משה ב"ר מימון ; על פי כתב ידו של רבינו, כולל המקור בערבית, עם ביאור: אמרי נעם : מקורות, השוואות וביאורים, מאת נעם בלזם.

ספר המנוחה / פירוש רבינו מנוח מנרבונה על משנה תורה להרמב"ם: הלכות קריאת שמע, תפילה וברכות ; יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך כתב יחיד בעולם, עם מבוא מפורט וציונים וביאורים, על ידי הרב אלעזר הורביץ.

כלכלת המקדש : והיערכותה של עיר הקודש לייעודה / זהר עמר.

 

ספטמבר

ספר ויקרא : עם אונקלוס ופירוש רש"י ; ועם ספרא דבי רב הנקרא תורת כהנים, כולל מדרשי התנאים... לספר ויקרא ; עם ביאור חפץ חיים בלשון קצר וצח, המלוקט מן פירוש הראב"ד והר"ש משאנץ והקרבן אהרן... ; הגהות הגר"א... הוציאן... וביארן... רבינו ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן... / יוסף אלעזר יצחק ב"ר צבי רובינשטיין ; הרב אברהם מרדכי טאומן, ראש המערכת

פינה חמה על אם הדרך : סיפורו של צומת גוש עציון / רותי גיליס ומשה ארנוולד ; כתיבת המסלולים: נדב פרנקל ; עריכה ועיצוב גרפי: נחמה בן אדרת.

בדיו אדומה : פרשנויות מרקסיסטיות של ההיסטוריה היהודית / תום נבון.

אחרית דבר : צוואות יהודיות מהאימפריה העות'מאנית / ירון בן-נאה.

אז מלפני בראשית : דברים שקדמו לבריאה בראי הפיוט הקדום / יהושע גרנט ; עורכת מרכזת: ליאת אושרי.

תוספות רבינו שלמה ב"ר שמואל מווירצבורג על פירוש רש"י לתורה : פרשיות בראשית-תולדות / יוצאות לאור לראשונה מעצם כתב ידו של המחבר, עם מבוא, ביאורים והערות, על ידי יעקב ישראל בן הרב שמואל דב סטל.

המשנה בביזנטיון : מסורת הלשון של כתב יד קיימברידג' למשנה / יהודית הנשקה.

ספר ירושלים : 1973-1948 / העורכים: ארנון גולן, ראובן גפני, אסף זלצר, אמנון רמון.

 

נובמבר

מלחמת יום הכיפורים : מפות ומבצעים : 6 באוקטובר - 24 באוקטובר 1973 / עורך: ד"ר מאור לוי ; הכותבים: ד"ר זאב אלרון (חיל האוויר), אל"ם (מיל') בעז זלמנוביץ (פיקוד הצפון), ד"ר אהד לסלוי (מבוא ותוצאות המלחמה והשלכותיה), ד"ר מאור לוי (פיקוד הדרום וחיל הים).

כלכלה וערכי היהדות / יוסף יצחק ליפשיץ ; עורך: עדו רכניץ.

אלכימיה וקבלה / גרשם שלום ; תרגמה מגרמנית: לינה ברוך ; עריכה מדעית: אבינעם יוסף סטילמן.

היישוב הישן הספרדי בארץ ישראל / עורכים: ירון בן-נאה ומיכל הלד דילהרוזה.

Hanukkah lamps from the Castelnuovo collection / Yakir Segev, Haim Castelnuovo.

Va, bâtis et deviens : [ centième anniversaire des E.I.] / [directeur de la publication Jérémie Haddad

 

דצמבר

דורש יש לה : חייו ומשנתו של הרב צבי הירש קלישר / אסף ידידיה.

למען ירושלם לא אשקוט : אסופת איגרות ירושלמיות מראשית תקופת השלטון העותמאני / ההדיר והוסיף מבוא והערות אברהם דוד.

מדינה, הלכה וכוונות התורה : שש סוגיות בענייני מדינה והלכה / מאת יצחק שילת.

ספר שבט יהודה / לרבי שלמה ן' וירגה ; הגיה וביאר עזריאל שוחט ; ערך והקדים מבוא יצחק בער ; הקדמה מוריס קריגל.